STT TÊN THIẾT BỊ NHÃN HIỆU

NƯỚC
SX

CÔNG
SUẤT
SỐ
LƯỢNG
1  Cần cẩu Sumitomo SP-300N  JAPAN  300T  01 
2  Cần cẩu  PH 5170 JAPAN  150T  01 
3  Cần cẩu  Linbelt 518 JAPAN  140T  01 
4  Cần cẩu IHI1600-3A JAPAN  130T  01 
5  Cần cẩu Linbelt 408 JAPAN  100T  01 
6  Cần cẩu NorthWest USA 100T  01 
7  Cần cẩu Bucyrus USA 80T 01 
8  Cần cẩu PH Kobelco JAPAN  70T  01 
9  Cần cẩu Lima USA 65T  01 
10  Cần cẩu  Hitachi Kh150 JAPAN  40T  01 
11  Cần cẩu Hitachi Kh100 JAPAN  30T  01 
12  Búa đóng cọc D100-13 GERMANY 10T 03 
13  Búa đóng cọc Kb80 JAPAN  8T  03 
14  Búa đóng cọc Kb70 JAPAN  7T  02 
15  Búa đóng cọc K60 JAPAN 6T  02 
16  Búa đóng cọc Cp79 SNG  5T  03 
17  Búa đóng cọc Cp79 SNG 4.5T  02 
18  Búa đóng cọc Cp78 SNG 3.5T  04 
19 Sà lan, Ponton Đóng mới Việt Nam   3000T  01 
20 Sà lan, Ponton Đóng mới Việt Nam   1500T  01 
21 Sà lan, Ponton Đóng mới Việt Nam   1200T  02 
22 Sà lan, Ponton Đóng mới Việt Nam   1000T  01 
23 Sà lan, Ponton Đóng mới Việt Nam   800T  02 
24 Sà lan, Ponton Đóng mới Việt Nam   600T  02 
25 Sà lan, Ponton Đóng mới Việt Nam   500T  02 
26 Tàu kéo Đóng mới Việt Nam   350CV 01 
27 Tàu kéo Đóng mới Việt Nam   250CV 01 
28 Máy phát điện Caterpilar USA 250KVA 02 
29 Máy phát điện Caterpilar USA 175KVA 01 
30 Máy phát điện Caterpilar USA  120KVA 01 
31 Máy phát điện Kubota JAPAN  150T  01 
32 Máy phát điện Gray USA 60KVA 02 
33 Máy phát điện Gray USA  45KVA 04 
34 Búa rung Mua mới JAPAN  60KVA 02 
35 Búa rung Mua mới JAPAN  45KVA  02 
36 Máy toàn đạc điện tử Topcon JAPAN - 03
37 Máy toàn đạc bán điện tử Topcon JAPAN - 05
38 Tăng phô hàn Mua mới EMC  400A  30 
Liên kết website